انتصاب مسئول مرکز آموزش مجازی دانشکده

امتیاز کاربر:  / 0

   معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور حکمی دکتر ابراهیم پور صدقیانی را به عنوان مسئول مرکز آموزش مجازی معاونت آموزشی دانشکده منصوب کرد. به گزارش وب دا متن ابلاغ صادر شده بدین شرح است: «بسمه تعالی» جناب آقای دکتر ابراهیم پور صدقیانی عضو محترم هیات علمی سلام علیکم احتر....

توسعه آموزش مجازی در بستر الکترونیک

امتیاز کاربر:  / 0

 معاون آموزشی دانشکده از  توسعه آموزش مجازی، برگزاری کلاس ها و آزمون های های درسی دانشجویان در بستر الکترونیک خبر داد. دکتر اباصلت برجی در این خصوص وب دا گفت: در راستای توسعه بسته آموزش مجازی، از ابتدای سال 1397، اقدامات گسترده ای شامل برگزاری منظم جلسات کار گروه مربوطه، راه اندازی مرکز....

اهمیت مستند سازی اطلاعات مراقبت سلامت

امتیاز کاربر:  / 1

مستندسازی اطلاعات مراقبت سلامت ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﻣﻬﻢِ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ. و همچنین در تداوم مراقبت بیمار استفاده میشود. زﻳﺮا با ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲشود و با تضمین کلیه ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر، زمینه را....

برگزاری پنجمین جلسه بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

امتیاز کاربر:  / 0

پنجمین جلسه بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار شد. دکتر اباصلت برجی معاون آموزشی دانشکده در این جلسه به تبیین اهمیت و جایگاه بسته های یازده گانه تحول و نوآوری آموزشی علوم پزشکی پرداخت و بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی را یکی از م....

کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در حوزه سلامت Health GIS

امتیاز کاربر:  / 1

سیستم ­های اطلاعات جغرافیایی GIS (Geographical Information Systems) در راستای جمع­ آوری، سازماندهی، تحلیل و استفاده از داده­ های دارای بعد مکانی (جغرافیایی) ایجاد شده­ اند. داده­ های موجود در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی به دو دسته داده­ های مکانی (spatial data) و داده­ های غیرمکانی (non- ....