چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه HIT دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در مجله معتبر انگلستان

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

مقاله:investigating the satisfaction level of physicians in regards to implementing medical picture Archiving and communication System PACS

به نویسندگی  آقای دکتر حمیدرضا تدین از اعضای هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت در مجله معتبر

 BMC Medical Informatics and Decision Making

کشور انگلستان با ایمپکت2.317 چاپ شد.

 

 

 

 Download this file (Abbasi2020_Article_InvestigatingTheSatisfactionLe (1).pdf)