چاپ کتب "انفورماتیک علوم آزمایشگاهی " و "شاخص ها و تحلیل داده های سلامت"

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

دوعنوان کتاب مرتبط با حوزه مدیریت اطلاعات وانفورماتیک پزشکی چاپ شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری دوکتاب در حوزه مدیریت اطلاعات وانفورماتیک پزشکی  توسط اعضای هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده به چاپ رسید .

دکتر علی اکبرمحمدی معاون تحقیقات وفناوری به وبدا گفت: خانم مریم ابراهیمی وآقای حمیدرضا تدین در چاپ کتب "انفورماتیک علوم آزمایشگاهی " و "شاخص ها و تحلیل داده های سلامت" با افیلیشن دانشکده علوم پزشکی نیشابور مشارکت داشته اند .

وی ضمن تشکر از گروه HITافزود : انشاالله توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی حوزه مدیریت اطلاعات و انفورماتیک پزشکی دانشکده ،با اهتمام وجدیت بیشتری تداوم یابد.