چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه HIT در مجله معتبر European Federation for Medical Informatics (EFMI)

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

مقاله

Usability evaluation of selected picture archiving and communication
systems at the national level: Analysis of users’ viewpoints

به نویسندگی  آقای دکتر حمیدرضا تدین از اعضای هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت در مجله معتبر EFMI

با IF=3.25 چاپ شد

.برای دسترسی به لینک مقاله اینجا و برای دسترسی به نسخه کامل اینجا را کلینک کنید

لینک : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386505620319080