به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند نظر به اهمیت و جایگاه ارزشیابی نحوه تدریس اساتید از منظر فراگیران و تاثیر آن در بهبود کیفی فرآیندهای آموزشی، ایجاد پویایی و نشاط در امر آموزش، تقویت انضباط محیط آموزشی، ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی و همچنین ادامه همکاری مدرسین مدعو دانشگاه، بدین وسیله از کلیه دانشجویان دعوت می شود ضمن مطالعه ی موارد ذیل نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی اقدام نمایند؛ پیشاپیش از دقت نظر و همکاری شما تقدیر و تشکر می شود.

  • زمان تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید برای دروس تئوری ویژه دانشجویان ترم 1 در نیمسال اول سال تحصیلی 00-99 در سامانه هماوا از روز شنبه  99/11/18لغایت  99/12/01می باشد.
  • (شایان ذکر است که این بازه زمانی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد)
  • تمامی گزارشات ارزشیابی محرمانه بوده و دسترسی به ارزشیابی دانشجو از طرف استاد و یا سایر مسئولان دانشگاه مقدور نیست.
  • فقط دانشجویانی که در مدت مذکور نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید اقدام نمایند امکان استفاده از امکانات سیستم از جمله رویت نمرات، ثبت اعتراض به نمره، انتخاب واحد و ... را خواهند داشت.