به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند نظر به اهمیت و جایگاه ارزشیابی نحوه تدریس اساتید از منظر فراگیران و تاثیر آن در بهبود کیفی فرآیندهای آموزشی، ایجاد پویایی و نشاط در امر آموزش، تقویت انضباط محیط آموزشی، ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی و همچنین ادامه همکاری مدرسین مدعو دانشگاه، بدین وسیله از کلیه دانشجویان دعوت می شود ضمن مطالعه ی موارد ذیل نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی اقدام نمایند؛ پیشاپیش از دقت نظر و همکاری شما تقدیر و تشکر می شود.