شنبه 3 خرداد 1400, 2:07 ب ظ

تاریخچه رشته بهداشت عمومی

 

ستاد انقلاب فرهنگی در جلسه مورخ 61/11/27 بر اساس طرح تربیت کارشناس بهداشت عمومی که توسط شاخه بهداشت گروه پزشکی ستاد انقلاب فرهنگی تهیه شد، در سال 1362 به تصویب مجلس رسید و به دنبال آن پس از ابلاغ به آموزش عالی پذیرش دانشجو انجام گرفت.

درسال 1392رشته بهداشت عمومی در دانشکده علوم پزشکی نیشابور راه اندازی شد و تاکنون سه دوره متوالی دانش آموخته بهداشت عمومی در

مقطع کارشناسی در این دانشکده تربیت و فارغ التحصیل شده اند.

 

 

 

اهداف رشته بهداشت عمومی

 

1.کسب دانش و آگاهی دانشجو به منظور عملکرد همسو با نیازهای جامعه، خانواده و فرد از طریق ارزیابی و ارزشیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح بهداشت محیط، خانواده و فرد.

2.آشنایی دانشجو با چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی در سطوح مختلف  جامعه.

3. آشنایی دانشجو با چگونگی نیاز سنجی ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمی ها، مراقبت  تغذیه ای و تغییر در شاخص های سلامتی در سطح جامعه.