شنبه 3 خرداد 1400, 2:35 ب ظ

 گرایشها و رشته ها برای ادامه تحصیل در رشته بهداشت عمومی

 

 

 

زیست فن آوری پزشکی

سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت

ارزیابی فناوری سلامت

علوم تغذیه

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

آموزش بهداشت

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سلامت سالمندی

پدافند غیرعامل درنظام سلامت

علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه

تاریخ علوم پزشکی

آمار زیستی

فناوری اطلاعات سلامت

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیریت توانبخشی

علوم بهداشتی در تغذیه

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

اپیدمیولوژی

سم شناسی

اکولوژی انسانی

نانوتکنولوژی پزشکی

فیزیولوژی

رفاه اجتماعی

اقتصاد سلامت