به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، دومین کارگاه از سری کارگاه های ارزیابی فراگیران در علوم پزشکی با عنوان " نحوه طراحی سوالات و آزمون های چند گزینه ای" و در راستای پیاده سازی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی، به صورت مجازی در روز 9 دی ماه  توسط مدیر

مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی سرکارخانم دکترتاتاری برگزار گردید که مورد استقبال و رضایتمندی اعضای هیات علمی دانشکده قرار گرفت.