چهارشنبه 13 مرداد 1400, 11:41 ق ظ

تقویم آموزشی

 

calendar camahes

 

 
   

 

 

 


انتخاب واحد اینترنتی :07/11/99 لغایت09/11/99

شروع حذف و اضافه :19/02/1400لغایت20/02/1400

تاریخ امتحانات :01/03/1400لغایت 18/03/1400

حذف تک درس/اظراری:19/02/1400 لغایت 20/02/1400


تقویم آموزشی نیمسال دوم 99 (ورودی99)

انتخاب واحد اینترنتی: 16/12/1399 لغایت 18/12/1399

شروع حذف اضافه:24/12/1399 لغایت 25/12/1399

تاریخ امتحانات:02/05/1400 لغایت 18/05/1400

حذف تک درس اضطراری: 01/04/1400 لغایت 02/04/1400

 

No result.